Voor cao-partijen en brancheorganisaties ontwikkelen we in samenwerking met CAORECHT –advies en opleiding nieuwe opzet en invulling voor cao’s. Dat betreft de werkingssfeer, de aansluiting van praktijk op regelingen vertaald in artikelen en bijlagen en oplossingen voor de uitkomsten van de WWZ en de Wet DBA, de opvolger van de VAR.  Die ontwikkeling begeleiden we, voorzien partijen van alternatieven en mogelijkheden, gaan met hen om de tafel en leggen concepten voor. Ook hier loskomen en opnieuw verbinden. Met elkaar.

Een voorbeeld van wat we in opdracht van SFA hebben gedaan is het maken van een heldere algemene modelovereenkomst/zonder werkgeversgezag voor de architectenbureaus waarin helderheid wordt gegeven over het Wat en het Hoe en de praktijk van werken in die branche is meegenomen met project- en teamsamenwerking tussen werknemers en opdrachtnemers. 

In samenwerking met het CAOP en in opdracht van SFA wordt nu een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een beroepencao. 

Voor organisaties en bedrijven zijn meerdere benaderingen mogelijk, maar de driehoek werkgever-werknemer-organisatie staat centraal. Wat Moet, wat Wil men en wat Kan? Wat is daar voor nodig, welke steun krijgen medewerkers, wat mag je van hen zelf vragen? Welke nieuwe rollen en taken, hoe is het met de competenties gesteld? Welke middelen zijn nodig of gewenst en tot slot, hoe ziet dat er in de tijd uit?

Voor verschillende bedrijven zijn pilots opgezet waarin een andere manier van belonen en omgaan met tijd wordt uitgeprobeerd, het (project)eigenaarschap van medewerkers opnieuw wordt ingevuld. Er wordt op een andere meer zelfbewuste manier gewerkt met competenties, medewerkers gaan voor de ambitie, zowel in teamverband als individueel, bewaken dat met elkaar, worden gefaciliteerd waar nodig. 

We jagen de boel niet op, gesprekken met directie, partners, gesprekken met medewerkers, ruimte voor eigen inbreng, hoe ontstaat beweging in gedrag. Veranderingen met tijdslijnen in excel verwerkt lopen doorgaans vast. We gaan wel bewust om met tijd, maar de tussentijd is ook belangrijk, laten bezinken, kleine stapjes, bewustwording.